?

Log in

No account? Create an account
Сёньня пабачыў шыльду на аптэцы, якая выглядала як код на Haskell ці… - g_rub — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
g_rub

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 24th, 2011|08:15 pm]
g_rub

Сёньня пабачыў шыльду на аптэцы, якая выглядала як код на Haskell ці нечым падобным. Выглядала так:

<<< + Аптэка

linkReply