?

Log in

No account? Create an account
Палкоўнік Муаммар Буэндзіа - g_rub — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
g_rub

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Палкоўнік Муаммар Буэндзіа [Oct. 22nd, 2011|01:07 pm]
g_rub
Жыцьцё, сьмерць і тое, што робіцца пасьля сьмерці Кадафі -- натуральны сюжэт са "Ста гадоў самоты". Нібыта глава, якая выпадкова не трапіла на паперу -- і таму ўвасобілася ў рэальнасьці.
linkReply