?

Log in

No account? Create an account
:( - g_rub — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
g_rub

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

:( [Sep. 7th, 2011|05:44 pm]
g_rub
Я за спортам абсалютна не сачу, але прозьвішча хакеіста Руслана Салея добра памятаю яшчэ з падлеткавых гадоў.
Сёньня ён разьбіўся ў авіякатастрофе разам з яраслаўскай камандай "Локомотив".
linkReply