?

Log in

No account? Create an account
Трэба было каску апранаць - g_rub — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
g_rub

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Трэба было каску апранаць [Aug. 3rd, 2011|09:49 am]
g_rub
Нехта ўвечары/раніцай звараціў левае люстэрка на запаркаванай машыне і зьехаў.
Хоць бы тэлефон пакінуў, засранец.
linkReply